مزایده فروش ماشین مقوا سازی ، کارتن سازی انجام شد

بورس۷:
شرکت کارتن سازی ایران در نماد «چکارن» ماشین مقوا سازی خود را در مزایده فروخت.

موضوع مزایده
فروش یکدستگاه ماشین مقواسازی عرض ۲/۴۶ متر

تاریخ برگزاری مزایده
۱۳۹۶/۱۱/۰۴

شرح موضوع مزایده و فرآیند آن
دستگاه مقواسازی فوق ساخت شرکت لنگستون آمریکا و مازاد بر نیاز بوده است در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ اولین اگهی مزایده جهت فروش ماشین فوق منتشر گردید و برنده انتخاب شد لذا به جهت عدم توافق با خریدار در خصوص شرایط مزایده معامله انجام نشد .سپس طبق نظر هیات مدیره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ مجددا اگهی دیگری منتشر گردید و پس از انتخاب برنده در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ فروش قطعی و صورتجلسه به امضا خریدار رسید .

نتایج برگزاری مزایده
پس از بررسی پاکات ارسالی ، برنده انتخاب و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ فروش قطعی شده و صورتجلسه به امضا خریدار رسید . لازم به ذکر است قیمت کارشناسی ماشین فوق ۱۲۰۰۰ میلیون ریال برآورد گردیده است . قیمت توافقی با خریدار ۱۳۱۰۶ میلیون ریال میباشد که این رقم بر اساس شرایط شرکت در مزایده با احتساب هزینه کارشناسی ، هزینه آگهی و ارزش افزوده میباشد .

مبلغ مورد توافق
۱۳,۱۰۶ میلیون ریال

نحوه تسویه
مبلغ ۱۲۰۰ میلیون ریال چک بانکی همزمان با ارسال مدارک شرکت در مزایده – مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ و مبلغ ۹۹۰۶ میلیون ریال در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

تضمین های دریافت شده
چک بانکی به ارزش ۱۲۰۰ میلیون ریال

خالص ارزش دفتری دارایی انتقالی
۷۲۷ میلیون ریال

نوشته مزایده فروش ماشین مقوا سازی ، کارتن سازی انجام شد اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی بورس7. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico