«وهور» مزایده”خرید صد درصد سهام شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل” را برد

بورس۷:
شرکت «وهور»طی اطلاعیه ای اعلام کرد که در مزایده خرید صد در صد از سهام شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل برنده شده است .
“سهام شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل توسط سازمان خصوصی سازی با مبلغ پایه ۳.۱۰۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال طیق آگهی مزایده پیوست ارائه گردید. این شرکت نسبت به تکمیل فرم های مزایده و اخذ ضمانتنامه و حضور در جلسه مزایده اقدام نموده مبلغ پیشنهادی این شرکت ۳.۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اعلام گردید. و بعد از بازگشایی پاکات این شرکت به عنوان برنده انتخاب گردید. تعداد کل سهام شرکت مزبور به صورت بلوکی ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ سهم و تعداد سهام ترجیحی ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ سهم بوده که جمعا تعداد سهام کل ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم می باشد.”
مدارک مزایده وهور
نوشته «وهور» مزایده”خرید صد درصد سهام شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل” را برد اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی بورس7. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico